Omet navegació

2. L'aigua

L’AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

L’aigua és un recurs fonamental per als éssers vius, la regulació del clima i el modelat de l’escorça terrestre. La seva qualitat incideix directament en la salut dels ecosistemes i el benestar humà. L’aigua és un bon dissolvent, té una gran capacitat per emmagatzemar l’energia tèrmica, es pot trobar en els tres estats (sòlid, líquid i gasós) en les condicions de pressió i temperatura del nostre planeta i és menys densa en estat sòlid que líquid. Aquestes propietats són les que la fan tan especial.

PREGUNTA 8

Qüestió

8 A causa de la seva elevada capacitat calorífica, l’aigua tarda més a escalfar-se i refredar-se
que la terra. Això fa que l’aigua sigui fonamental per regular el clima.
El clima de les zones costaneres és més suau que el de l’interior dels continents perquè...

Respostes

a. la terra acumula lentament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera gradualment durant la nit.

b. l’aigua del mar acumula lentament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera gradualment
durant la nit.

c. la terra acumula ràpidament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera, també de manera
ràpida, durant la nit.

d. l’aigua del mar acumula ràpidament l’energia tèrmica al llarg del dia i l’allibera, també de
manera ràpida, durant la nit.

Realimentació

PREGUNTA 9

Qüestió

9 Les substàncies acostumen a ser més denses en estat sòlid que en estat líquid. Però l’aigua
és una excepció, perquè és menys densa en estat sòlid que en estat líquid.
Per comprovar que el gel és menys dens que l’aigua líquida, quina de les accions següents
es pot fer?

Respostes

a. Verificar que el gel passa a estat líquid quan hi ha un augment de temperatura.

b. Verificar que l’aigua passa d’estat líquid a sòlid quan hi ha una baixada de temperatura.

c. Comparar el volum que ocupa una mateixa massa d’aigua en estat líquid i en estat sòlid.

d. Comparar la massa d’un tros de gel amb la massa d’aigua líquida resultant de la seva
descongelació.

Realimentació

PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

PREGUNTA 12 12

Qüestió

Respostes

a. a una fondària diferent a cada riu.

b. en una estació de l’any diferent a cada riu.

c. en un tram del curs alt en un riu i en un tram del curs mitjà a l’altre riu.

d. utilitzant xarxes que tinguin forats amb una mida inferior a la dels macroinvertebrats.

Realimentació

PREGUNTA 13