Omet navegació

4. Els ferrocarrils

Els ferrocarrils

PREGUNTA 25

Qüestió

Respostes

a. es desplaci l’aire i millori l’efecte aerodinàmic.

b. en cas d’inundació de l’estació, es faciliti l’evacuació de l’aigua.

c. en entrar a l’estació, l’energia potencial gravitatòria del tren es transformi en energia cinètica.

d. en entrar a l’estació, l’energia cinètica del tren es transformi en energia potencial gravitatòria.

Realimentació